Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда
 • Грижа за околната среда

Грижа за околната среда

Начало » Грижа за околната среда

В цялостната си дейност в областта на Следпродажбеното обслужване Mitsubishi Motors Corporation и Балкан Стар Мотърс, като негов дистрибутор, спазват стриктно изискванията на действащата нормативна уредба, регламентираща изискванията по опазването на околната среда.

Особено внимание и грижа се отделят на транспортирането и третирането на отпадъците от батерии и акумулатори, гуми, масла и нефтопродукти. Балкан Стар Мотърс е член на колективна система за оползотворяване на отпадъците по смисъла на действащия закон.

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

В процеса на конструиране и производство Mitsubishi Motors Corporation работи с материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно след като автомобилите  достигнат края на експлоатационния си срок. В края на дългия период на експлоатация, ние ще вземем обратно Вашия автомобил и ще го рециклираме по начин, опазващ околната среда, в съответствие с Директивата на ЕС за излезлите от употреба автомобили и всички валидни национални нормативни изисквания

Всички автомобили Mitsubishi (с общо брутно тегло до 3,5тона), продадени след 1.07.2002г. ще бъдат приети обратно от последния им собственик безплатно в един от определените за целта приемателни пунктове, при условие че автомобилите притежават всички основни компоненти и не съдържат отпадъци. От 01.01.2007г. това се отнася за всички автомобили на Mitsubishi Motors Corporation, независимо от датата на продажба. За да се гарантира рециклирането на Вашия автомобил по начин, съвместим с изискванията за опазване на околната среда, е създадена мрежа от събирателни пунктове, в които се приемат  автомобили излезли от употреба, произведени от Mitsubishi Motors Corporation. Същевременно, възможностите за рециклиране на автомобилите и автомобилните компоненти непрекъснато се подлагат на преоценка и се подобряват, с цел постигане на още по-висока степен на рециклиране в бъдеще.

Адреси - рециклиране на излезли от употреба автомобили

За да намерите най-близкия оторизиран пункт вижте адресите по-долу:

“МАКМЕТАЛ” ЕООД
притежава РЕШЕНИЕ № 00-ДО-183-01 от 30.06.2006г.
издадено от МОСВ, да извършва дейности по: “Събиране”, “Транспортиране”, Временно съхраняване” и “Разкомплектоване” на отпадъци от ИУМПС на обекти:

1. Площадка №1 с местонахождение:
гр.София 1870
кв.Кремиковци
тел. 02/994 31 03

2. Площадка №2 с местонахождение:
гр.Благоевград
местност “Старата гара”
тел. 073/88 25 20

3. Площадка №3 с местонахождение:
гр.Златоград
обл.Смолян
бул.България №196
тел. 0885 888 906

4. Площадка №4 с местонахождение:
гр.София
район Овча купел
м.”Юбилейна гора”
тел. 02/994 31 03

“СПЛАВКОМЕРС” АД
притежава РЕШЕНИЕ № 13-ДО-146-00 от 25.10.2006г.
издадено от РИОСВ гр.Стара Загора, да извършва дейности по: “Събиране”, “Транспортиране”, Временно съхраняване” и “Разкомплектоване” на отпадъци от ИУМПС на обекти:

1. Площадка №1 с местонахождение:
гр.Стара Загора
“Индустриална зона”
тел. 042/64 60 23

2. Площадка №2 с местонахождение:
гр.Казанлък
обл.Стара Загора
“Промишлена зона”
тел. 043/16 50 11

3. Площадка №3 с местонахождение:
гр.Чирпан
обл.Стара Загора
“Полигон ГО”
тел.0416/41 53

4. Площадка №4 с местонахождение:
гр.Раднево
обл.Стара Загора
м.”Турлакинята”
тел. 0417/28 23 56

5. Площадка №5 с местонахождение:
гр.Гълъбово
обл.Стара Загора
“Промишлена Зона”
тел. 0418/62 232

Mitsubishi motors global showroom